Teknisk chef för Lekebergs kommun

Övergripande mål

Som Teknisk chef leverera en modern och professionell teknik- och
serviceavdelning som kan möta de krav och förväntningar som
kommunen och medborgarna har på verksamheten, vilket bidrar till
att kommunen fortsätter utvecklas. Teknisk chef är också Lekebergs
kommuns specialist inom gata, park och VA.

Rapporterar till

Kommundirektören. Teknisk chef är också medlem av kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp.

Målet med denna rollbeskrivning:

Ett arbete skapat för dig som kandidat

Människor har ofta olika upplevelser om vad som händer i en organisation. En god matchning mellan arbetsgivarens kultur och arbetstagarens grundvärderingar är viktig och skapas bäst när man
integrerar så många olika intryck som möjligt och gör dem talbara.

Denna rollbeskrivning syftar till att hjälpa dig, som kandidat, att få en tydlig bild av din roll i organisationen, så att du kan ta ställning till ditt engagemang för uppdraget och arbetsgivaren. Vi tror att detta material hjälper dig att få en korrekt bild av uppdraget och utmaningarna, så att du kan bedöma din matchning, nu och i framtiden, mot ledarskapsprofil, den sociala och kulturella kontexten samt utvecklingsbehov. Informationen i rollbeskrivningen bygger på enkäter och intervjuer
från en bred referensgrupp i kommunen.

Med förhoppning om intressant läsning
Mia Haglund
AxÖ Consulting AB

Kommundirektören har ordet

Lekebergs kommun är en tillväxtkommun, förra året växte kommunen tredje mest i hela Sverige, som gör att vi har behov av att utvecklas för att hänga med. Ett av kommunens utvecklingsområden är det, som i Lekebergs organisation, ligger inom Teknik och serviceavdelningen. Inom området har det hänt mycket de senaste åren och kommer hända mycket framåt, kommunen fortsätter växa och arbetar med att växla upp både ambitionerna och kvalitén inom teknik och serviceområdet. Vi har
stora utmaningar men också stora möjligheter framför oss och vill ha en chef som vill vara en del av detta och som delar organisationens positiva syn på utveckling och har ett stort eget driv.

Jag ser fram emot att träffa dig och se vad vi tillsammans kan uppnå.
Gustav Olofsson
Kommundirektör

Lekebergs kommun

Lekebergs kommun är en relativt ung kommun där det idag bor ca 8 500 invånare. Kommunen kännetecknas av ett starkt driv, vilket märks genom bland annat lokala nätverk, tillgång till ett brett kulturutbud och ett dynamiskt näringsliv. Kommunen präglas också starkt av entreprenörskap,
framåtanda och stort engagemang. Kommunen är en tillväxtkommun som befinner sig i medvind, vilket också återspeglas i positivt ekonomiskt resultat. Lekebergs kommun är en av de kommuner, utanför Stockholmsregionen, som toppar tillväxten i Sverige. Belägen mellan Örebro och Karlskoga, med goda kommunikationer med europavägarna E 18 och E 20 och med Örebro flygplats in på knuten, har kommunen ett mycket gynnsamt geografiskt läge.

Lekebergs kommun består bland annat av centralorten Fjugesta och tätorterna Mullhyttan och Hidinge/Lanna.

Näringslivet går bra i Lekeberg, där nätverkande och brobyggande har fått en alltmer framträdande roll. Framgången syns tydligt genom bland annat goda rankingresultat. Kommunen samverkar idag inom BRO (Business Region Örebro) och kan se stora fördelar med att lyckas kombinera en dynamisk landsbygd och företagsamhet med en region med stark utveckling.

Då kommunen befinner sig i tillväxt utvecklas ständigt kommunen erbjudande – genom till exempel
skapandet av nya attraktiva boendemiljöer samt om- och nybyggnation av grundskolorna i Lekebergs
kommun.

Läs mer på: www.lekeberg.se

Kommunens vision och mål

Lekebergs vision är Trygghet och nytänkande – Naturligt nära.
Lekebergs kommun står inför utmaningen att, med den lilla kommunens resurser, lösa samma uppgifter som i en stor kommun. Detta kräver kreativitet och ett arbetsklimat som tillåter nya idéer, nya arbetssätt och nya lösningar. Det innebär att i Lekebergs kommun finns en attityd där man välkomnar förslag och initiativ. Vidare finns en uttalad strävan efter att alltid ge medborgarna en hög service och ett gott bemötande.

Som medarbetare i Lekebergs kommun förväntas du således ta ansvar för alla kommunens verksamheter och representera kommunen, oavsett var i organisationen du arbetar. Visionen skall genomsyra alla möten med kommunen och skapa en känsla av trygghet och närhet för varje enskild
medborgare.

Visionen återfinns även i den Policy för medarbetarskap och ledarskap i Lekebergs kommun som man arbetar utifrån, där man bland annat har uttalat att ledarskapet i kommunen skall präglas av:

Styrmodell

Kommunen arbetar enligt styrmodellen MER – mål, ekonomi och resultat. Modellen innebär att man arbetar systematisk med förbättringsarbete enligt stegen Planera – Genomföra – Utvärdera – Åtgärda. Styrmodell bygger på fyra olika nivåer 1) vision, 2) kommunfullmäktiges mål, 3) nämndmål och 4) aktiviteter.

Kommunfullmäktiges MER-plan är kommunens viktigaste styrdokument. Styrdokumenten kan delas in i två typer, dels dokument som lägger ut riktlinjer för hur kommunen ska agera för att nå ett visst resultat – aktiverande dokument (t.ex. vision, program och plan), dels dokument som talar om förhållningssätt och ambitioner – normerande dokument (t.ex. policy, riktlinjer och regler).
Årligen utvärderas och revideras mål, processer och aktiviteter på en så kallad MER-dag (mål-, ekonomi och resultatdag), genom att bland annat utvärdera verksamhetsberättelser från respektive förvaltning och planera för nästa steg.

I Lekeberg består fullmäktige av 35 ledamöter. Efter valet 2018 styrs Lekebergs kommun av Centerpartiet och Socialdemokraterna.

Mandatfördelning:

Centerpartiet11
Socialdemokraterna7
Moderaterna4
Kristdemokraterna2
Liberalerna1
Miljöpartiet1
Framtidspartiet2
Vänsterpartiet1
Sverigedemokraterna6

Lekebergs kommun har drygt 600 tillsvidareanställda, varav övervägande del arbetar inom vård- och omsorg och förskola/skola. Kommunen har tre förvaltningar, dessa två samt kommunstyrelseförvaltningen som Teknik- och serviceavdelningen ingår i.

Lekeberg samverkar även med närliggande kommuner kring följande:

Organisationsschema Teknik och serviceavdelningen

Teknik och Service

Avdelningen Teknik och Service har ett brett uppdrag med fokus på infrastruktur, samhällsbyggnad och teknik. Organisatoriskt hör avdelningen hemma i kommunstyrelseförvaltningen.

Teknik och Service är organiserad på följande sätt:

Detta påverkar kommunen och avdelningen Teknik och Service

Lekebergs kommun har en positiv och stark tillväxt, vilket påverkar kommunens arbete på flera områden då man nu står inför utmaningen att växa hållbart. Den kommunala servicen till medborgarna är prioriterad och behöver anpassas både på kort och lång sikt.

I och med att kommunen växer och förändras så ställer det nya krav på kommunens organisation.
Arbetet med att förändra organisationen för att bättre kunna möta detta går under begreppet ”Lekeberg 2.0”. Det handlar om att modernisera, professionalisera och effektivisera organisationen.

I arbetet ingår därmed att fokusera på en ännu högre kvalitet och effektivitet i genomförande av det kommunala uppdraget samt att understödja och medverka till att samarbetet med Sydnärkes Miljöförvaltning och Sydnärkes Byggförvaltning utvecklas. Lekeberg vill vara en självständig kommun men ser också styrkan i att gå gemensamt med andra på flera områden för att klara sina uppdrag. En utmaning och en balansgång.

Arbetet med att vara attraktiv arbetsgivare kommer vara en förutsättning för att klara kompetensförsörjningen. Kommunen har under det senaste året genomfört aktiviteter för att stärka kompetensnivån hos sina medarbetare. Arbetet med kommunens unika arbetsgivarvarumärke pågår.

Lekeberg har en god ekonomi och arbetar aktivt för en hållbar och långsiktig hushållning. Viktigt för Lekebergs kommun är att ha kunskap om hur kommunen upplevs och om uppsatta mål nås och vart avvikelser sker. Lekebergs kommun får bra resultat i nationell näringslivsranking. Personer i alla åldrar vill flytta till Lekebergs kommun.

För att tillgodose nuvarande och kommande behov av samhällsplanering i Lekeberg har man renodlat och förstärkt kompetensen och inrättat nya roller. Projektet Översiktsplan2024 kommer drivas av en översiktsplanerare, förutom denna tjänst har också rollen som samhällsbyggnadsstrateg tillsatts.
Teknisk chef, översiktsplanerare och samhällsbyggnadsstrateg har ett nära samarbete och rapporterar samtliga till kommundirektören.

Uppdrag och utmaningar för Teknisk chef

Teknisk chef har en bred roll som pendlar mellan att behöva vara operativ i en driftorganisation till att vara strategisk. Rollen är viktig i en expanderande kommun och där kommunenen nu växlar upp.
Som tidigare nämnts har kommunen tillsatt flera roller inom området samhällsplanering. Som Teknisk chef har du en strategisk roll inom infrastruktur, exploatering och VA.

Utmaningen är att driva en driftavdelning och se sina medarbetare och samtidigt utveckla och leverera en modern och professionell teknik- och serviceavdelning; som kan möta de krav som ställs från medborgare och näringsliv. Med andra ord ge en realistisk bild av nuläget och hantera önskemål där kommunen i vissa fall inte kan möta ställda förväntningar. Arbetsuppgifterna innefattar även att kunna balansera nuläget över till en proaktiv organisation, med omvärldsbevakning och goda interna
processer. – Med trygg och förutsägbar leverans.

Du leder din avdelning varje dag, ditt uppdrag är att leda och fördela arbetet på ett långsiktigt sätt.
Med duktiga chefer och medarbetare i din grupp löser ni uppgifter genom att använda varandras kompetenser, bolla idéer och stötta varandra när så behövs. Ledningsmöten genomförs regelbundet och gör det möjligt att både arbeta med dagliga verksamhetsfrågor och långsiktiga mål.

Som sakkunnig kan du bli föredragande i nämnd, informera och ha dialog med kommunens olika verksamheter, träffa medborgare och företagare gällande planer eller pågående projekt.

Du rapporterar till kommundirektören och är en aktiv medlem av kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp.

Framtidsfokus

Prioriterade områden det första året:

Prioriterade områden för närmaste fem åren:

Vad kan Lekebergs kommun erbjuda dig?

Din profil

För att lyckas med uppdraget behöver du ha ett genuint intresse för ledarskap och samhällsutveckling. Du får andra att växa genom ditt engagerande och motiverande ledarskap. Du ger mandat och är nyfiken på hela verksamheten och olika perspektiv på lösningar.

Du ser dig som en viktig länk och kommunicerar information till och mellan verksamheter inom avdelningen, vilket bidrar till delaktighet och effektivitet. Som ledare är du tillgänglig och tydlig vilket bidrar till en öppen och respektfull kommunikation i förvaltningen och i hela kommunen. Du är
skicklig på att engagera medarbetare genom dialog och uppmuntran till lösningar. Du vet var beslut fattas och du bygger vidare på det nära och förtroendefulla samarbete som finns i den politiska ledningen.

Du har ett coachande förhållningssätt och arbetar aktivt med uppföljning så avvikelser kan rättas till och mål nås. Erfarenhet och kunskap av att lyckas och misslyckas gör dig till en trygg och stabil ledare. Du har förståelse för att du kommer in i ett sammanhang där kompetens finns, processer är
påbörjade och där medarbetare tar ett stort ansvar.

Du har god erfarenhet av att jobba nära såväl politiker som invånare och anser att fler perspektiv berikar ditt ledarskap och bidrar till bättre förmåga att fatta kloka beslut. Som ledare är du en förebild och det naturliga stödet för andra chefer i organisationen. Du har ett helhetstänk och ser betydelsen av att bygga relationer, som bidrar till en öppenhet och ett långsiktigt förtroende och stolthet hos kommunens invånare, föreningsliv, företagare, ledare och medarbetare.

Du har en bred kompetens inom kommunal verksamhet och har förståelse för samrådsmöten med bygg- och miljöförvaltningarna. Du kan agera med god beställarkompetens gentemot entreprenörer och upphandlingar av dessa tjänster.

Du har god kännedom om den kommunala beslutsgången, är strukturerad och har en god administrativ förmåga.

Du bidrar till öppen och tydlig kommunikation i hela kommunen. Som person är du ansvarstagande och handlingskraftig och har förmåga att bygga vidare på struktur och fungerande arbetssätt. Du jobbar uthålligt med ett långsiktigt perspektiv. Du förstår ekonomiska konsekvenser och gör det möjligt för chefer och medarbetare att följa kommunens riktlinjer, vision och mål.

Som framgår har du erfarenhet från offentlig verksamhet och förmodligen en högskoleutbildning som är relevant för uppdraget eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du är väl förtrogen med lagar och förordningar rörande samhällsbyggnad och lagen om offentlig upphandling.

Förutom allt ovan är du en person som vet att humor och nyfikenhet bidrar till ett gott arbetsklimat.

Avslutning

Hoppas du finner rollbeskrivningen intressant och att vi fått dig nyfiken på rollen och uppdraget. Vi ser fram emot en kontakt där vi kan fördjupa dina frågeställningar och diskutera nästa steg i rekryteringsprocessen. Din ansökan önskar vi senast 7 maj. Ansök via axoconsulting.se/jobb.

Frågor besvaras av rekryteringskonsult Mia Haglund på AxÖ Consulting, telefon 072-396 05 82, mia.haglund@axoconsulting.se.

Samarbetspartners