Enhetschef till Ceciliagården

Ceciliagården

Välkommen till Ceciliagården – Ett systerboende till Rasmusbyn

Ceciliagården är en bostad med särskild service enligt LSS §9:9. Ceciliagården vänder sig tillpersoner med beslut om bostad med särskild service inom personkrets 1, LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) med behov av en lugn och avskild miljö. Boendet har ett avskilt läge i skogskanten med skog och åkermark utanför knuten. Ceciliagården erbjuder platsför sex personer från 18 år. Boendet har en tät bemanning där vi oftast arbetar en mot en. Allaboende har en egen lägenhet på 33 kvm med eget pentry och badrum. Alla boende har egeningång till sin lägenhet utifrån gården men kan också välja att gå ut till verksamhetensgemensamma utrymme från sin lägenhet. På Ceciliagården kan våra boende välja hur och när man önskar umgås med andra utifrån förmåga, ork och vilja.

På gården runt huset finns en lugn och harmonisk miljö med skogsstigar, trädgård och grillplatser intill. På dagarna finns möjlighet till uteaktiviteter såsom promenader, vedhantering och skötsel av gårdens mindre djur. Vi erbjuder även skapande och konstnärlig verksamhet i vårt aktivitetshus precis intill.

Ceciliagården arbetar utifrån en socialterapeutisk värdegrund. Det innebär att vi ser våra boende utifrån deras friska kärna och bygger våra insatser utifrån denna tillsammans med den enskilde. Vi arbetar utifrån de olika livsrummen boende, sysselsättning och kultur. Ceciliagården är en plats som fungerar både som skyddande och utvecklande rum i den takt varje boende behöver. Hos oss kombineras fysisk aktivitet med kreativt skapande och återhämtning som hjälper våra boende att finna ett positivt sammanhang samtidigt som miljön begränsar stressande och belastande intryck. Gården är belägen norr om Örebro, mellan Järle och Ervalla. Ett stenkast bort finns systerverksamheten Rasmusbyn.

Ceciliagårdens Vision

Att uttalat bli en av Sveriges bästa LSS-verksamheter.

Ceciliagårdens värdegrund

Ceciliagården erbjuder ett tryggt livsrum där människor får växa och utvecklas i egen takt och efter sin egen individuella förmåga. På Ceciliagården ser vi varje litet framsteg som ett steg i rättriktning på livets stig och där många små framsteg tillsammans utgör stora framgångar för den enskilda individens livssituation. Med stöd av naturens och årstidernas skiftningar skapas en tryggrytm som lägger grunden för en harmonisk livssituation där vi tillsammans fokuserar på styrkorna för att övervinna svårigheterna. Varje boende har sin egen betydelsefulla plats och kan bidra utifrån sin egen förmåga. På Ceciliagården värnar vi om rätten till avskildhet där den sociala gemenskapen finns när individen är redo, orkar eller vill ingå i den.

För att tillsammans lyckas nå mål med hög trivsel ser vi att följandevärderingar viktiga:

I Ceciliagården:

Ceciliagårdens övergripande mål

Ceciliagården startar till sommaren 2021 och kommer att vara en verksamhet med höga ambitioner och med långsiktiga perspektiv och mål. Målet är att finna varje individs styrkor och livsrytm och utifrån dessa skapa en trygg livssituation där de egna förmågorna får utvecklaslångsiktigt. Att med hjälp av gedigen kunskap och erfarenhet om funktionsvariationer samt det socialterapeutiska förhållningssättet skapa ett meningsfullt sammanhang och livsglädje för individen.

Målet för alla anställda i verksamheten är att känna delaktighet i verksamhetens utveckling och att utifrån respektive roll självständigt kunna ansvara för sitt område och för helheten genom att bidra med sin fulla kompetens och erfarenhet.

Ceciliagården vilar på den socialterapeutiska värdegrunden och fortlöpande utbildning bådeinternt och externt inom området kommer att erbjudas.

Då verksamheten har nått full beläggning 2022 skall Ceciliagården ge plats för 6 boende, eller som vi benämner det, gårdsbor. Målet är att alla gårdsbor ska ha en meningsfull sysselsättning. Utifrån gårdsbons beslut kan även insatsen Daglig verksamhet komma att bli aktuell. Den utförs i så fall i närområdet av samma medarbetare som arbetar i gruppbostaden. Verksamheten drivs i aktiebolagsform och kommer på sikt ha avkastningsmål om 7–10 procent.

Delmål för Ceciliagården

Ceciliagården öppnar i juni 2021 och i första skede är målen att:

Ordförande har ordet

Till vår blivande Enhetschef vill jag skriva dessa rader.

Tillsammans skapar vi Ceciliagården som Du får bygga utifrån våra värderingar. Vi vill ha dig som känner att detta är Jobbet med stort J. Som vill möta dessa människor och ansvara förutvecklingen av gården. Se till att vardagen fungerar och att vi lever efter de regler och lagar som reglerar vår verksamhet, att du med van och varm hand driver Ceciliagården framåt.

Styrelsen och vår Verksamhetschef kommer att ge dig allt det stöd du behöver. Det är din verksamhet utifrån vår värdegrund och jag vill att du ska känna att du gör skillnad i livet för dessa människor. Ceciliagården är en fortsättning på vår verksamhet inom Rasmusbyn och blir det första steget att förverkliga vår helhetstanke med rätt plats för alla.

Jag tror på alla människors lika rätt.
Jag tror på varje människas behov av närhet.
Jag tror på varje människas behov av att finnas i ett sammanhang och vara sedd.
Jag tror på, trygghet, långsiktighet, kontinuitet och en tydliggörande pedagogik.
Jag tror på Socialterapin.

Jag ser fram emot din ansökan!

Verksamhetschefen har ordet

Jag har haft förmånen att få följa och påverka Rasmusbyns resa sedan slutet av 2017. Under den här perioden har jag många gånger önskat att vi hade haft ett boende likt Ceciliagården att erbjuda för de som behöver en högre grad avskildhet än vad Rasmusbyn kan erbjuda. Genom att få möjlighet att erbjuda ett sådant boende är jag övertygad om att vi kan möta den målgrupp som Ceciliagården riktar sig mot och arbeta i en positiv anda där varje litet (fram)steg räknas. Jag är väl medveten om de utmaningar som Ceciliagården och dess medarbetare kommer att ställas inför och hur viktigt det är att det finns en trygg och närvarande enhetschef på plats som kantrygga och stärka medarbetarna i deras dagliga arbete men som också agerar som förebild i det pedagogiska arbetet och i det socialterapeutiska förhållningssättet.

Som enhetschef på Ceciliagården ges du möjlighet att påverka uppstarten av ett unikt boende men som också kommer att kräva ett stort mått av ledarskap, tålamod och flexibilitet. Det är av största vikt att du sätter dig in i socialterapin och verksamhetens värdegrund för att kunna handleda dina medarbetare att omsätta den i det praktiska arbetet Du ser dig själv som en del av teamet och att du agerar mer som en ledare än som en chef. Som verksamhetschef kommer jag att vara ditt stöd vid både operativa och strategiska frågor likväl som ett stöd i ditt dagligaledarskap. Utifrån den ambitiösa visionen om att uttalat bli en av Sveriges bästa LSSverksamheter är den här tjänsten är för dig som liksom vi, vill bidra till en positiv förändring förmänniskor med funktionsvariationer.

Rekryteraren har ordet

Under några år har jag haft äran att följa utvecklingen av Rasmusbyn. Nu tas nästa stora steg medetableringen av systerverksamheten Ceciliagården.

Min förhoppning med denna rollbeskrivning är att väcka ditt intresse för ett mycket spännande men också utmanande uppdrag där du får möjlighet att bygga en verksamhet från grunden. Förrätt person är det ett unikt uppdrag som innefattar stort ansvar. Med på resan finns en engageradverksamhetschef och styrelseordförande samt en organisation som långsiktigt ser sin roll i samhället.

Läs noga igenom rollbeskrivningen och reflektera över ditt engagemang för Ceciliagårdens måloch värderingar. Mina kontaktuppgifter finner du i slutet av detta dokument.

Mia Haglund
AxÖ Consulting

Hur ska vi göra det?

Flera verksamheter kommer att rymmas på gården. Gården ses som ett mikrosamhälle i samverkan där alla behövs och där alla fyller en viktig roll. Årets skiftningar kommer att inverka på verksamheterna. Gården leds av årstidernas rytm och skapar en naturlig förutsägbarhet för många av våra sysslor. På vår och sommar kommer trädgårdsodlingar och höstskörd stå i fokus och under höst och vinter kommer vedhantering att vara del av livet på gården. Även kreativt skapande arbete kommer att erbjudas under vintern. Arbete i köket med dagens måltider kommer att vara ett inslag kontinuerligt under året.

Organisation

Vid full drift av Ceciliagården ser organisationen ut på följande sätt:

Omsorgsassistenter heltid och deltid. Särskilt fokus på att finna de med erfarenhet av Socialterapi och vårt önskemål är att cirka 50 % ska rekryteras från Rasmusbyn för att säkerställa kontinuiteten.

Antal tjänster kommer att anpassas utifrån antal boende och de boendes behov.

Utmaningar och möjligheter

I ett inledande skede står organisationen inför de utmaningar som det handlar om att starta en helt ny verksamhet. Hjälp och stöd finns att få i systerverksamheten Rasmusbyn.

Ditt uppdrag

Uppdraget blir att vara med att sätta en ny verksamhet på plats. Ceciliagårdens verksamhet ärsprungen ur ett uttalat och synligt behov. Vi ser en person som med full kraft vill inspirera ochansvara för att nämnda värderingar blir till verklighet och vardag på Ceciliagården.

Prioriteringar

Under de första åren är ditt huvuduppdrag att förbereda för mottagande vid placering/inflytt och samordna detta med rekrytering av medarbetare så att behov och resurser går hand i hand. Allt eftersom medarbetarna är på plats behöver ditt fokus ligga på att implementera Ceciliagårdens värdegrund så att den blir förståelig för alla medarbetare och ges uttryck för i det vardagliga insatserna boende och sysselsättning

Exempel på arbetsuppgifter

Vad erbjuder Ceciliagården dig

En möjlighet att få vara med och utveckla en unik verksamhet där du ges utrymme att påverkautformningen tillsammans med en engagerad ledning och ägare. Ceciliagården ger dig även möjlighet till personlig utveckling genom att anta en spännande utmaning med ett gott stöd runtomkring dig. Här erbjuds du ett sammanhang där du och dina medarbetare ska fokusera på ett gott liv för gårdsborna.

Din profil

Du är rätt person om

Du är rätt person om du, förutom allt ovan, är ansvarstagande och handlingskraftig och har förmåga att bygga vidare på struktur och fungerande arbetssätt. Du vill vara nära där det händer och har en hög drivkraft och en vilja att nå mål. Du jobbar uthålligt med ett långsiktigt perspektiv att skapa ett meningsfullt sammanhang och livsglädje för individen. Vi tror också att det underlättar om du har en god kombination av humor, civilkurage och hjärta.

Med ovan sagt, vill vi att du brinner för Ceciliagårdens uppdrag och att du är övertygad om att det går att göra skillnad till det bättre för människor, för det tror vi.

Vi hoppas att vi genom denna rollbeskrivning fått dig nyfiken. Vill du veta mer, kontakta Mia Haglund på telefon 0723 960582 eller mia.haglund@axoconsulting.se.

Ansökan görs via axoconsulting.se/jobb senast den 17 december.

Hämta dokument

Samarbetspartners